miercuri, 14 decembrie 2011

Nasterea Mantuitorului - Paralelism biblic

VA INDEMN, CA MACAR IN CELE PATRU POSTURI DE PESTE AN SA AJUNGEM SA NE SPOVEDIM SI SA NE IMPARTASIM.
ACUM ESTE VREMEA, NU AMANATI, SA EVITAM A RAMANE "MADULARE MOARTE" SI SA LUAM IN NOI VIATA DINTRU HRISTOS DOMNUL, INTAMPINAND ACEST MARE PRAZNIC ASA CUM SE CUVINE.
FIE CA LUMINA LUI HRISTOS SA SE NASCA IN SUFLETELE NOASTRE, SPRE MANTUIREA CEA DE VECI.  AMIN!!!
PRAZNIC FERICIT
LA MULTI ANI 2012 CU BINECUVANTARI DE LA PREAMILOSTIVUL DUMNEZEU!
CU TOATA DRAGOSTEA CRESTINEASCA LUCIAN OVIDIU POP


Naşterea Mântuitorului
(paralelism biblic)

Promisiunea naşterii Mântuitorului se regăseşte în cartea Facerea 3, 15. Cetatea în care s-a născut Iisus se numeşte Bethleem, adică „Cetatea pâinii” - tocmai pentru că Mântuitorul avea Să fie „pâinea lumii”; aceea pâine din care „cel ce mănâncă” nu va flămânzii în veac.(Ioan 6,35; 6,55). Se naşte din spiţa neamului lui David având ca părinţi „pământeşti” pe Maria şi Iosif.
S-a născut într-o iesle sărăcăcioasă, în condiţii vitrege- pentru că lumea din prima clipă nu a fost capabilă să-l primească cu adevărat pe Cel prin Care şi pentru care a fost făcută lumea.
A fost rânduit şi îngăduit aceasta pentru ca cei care-L vor căuta în timpul cât va fi fost pe pământ să-L caute din credinţă şi dragoste, nicidecum pentru onoruri şi măriri cum erau obişnuiţi a aştepta de la regi. La prima venire, L-a adăpostit o iesle. Când va reveni cu slavă, lumea întreagă nu-L va putea cuprinde.
La apariţia Sa în lume, L-au văzut câţiva, însă când va reveni cu putere şi slavă, orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei ce L-au străpuns. (Apocalipsa 1,7 ).
Prima dată păstorii şi magii I-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie - aur pentru că aşa se cinstea un împărat, smirnă - pentru curăţirea Sa, tămâie - pentru că spre El şi în numele Lui aveau să se înalţe de-a pururi rugăciuni înaintea tronului ceresc. ( Ioan 14,14;16,23).
Dacă Hristos nu s-ar fi născut, lumea ar fi rămas în întunericul păcatului. Dacă prima dată I s-au adus daruri, la revenirea Sa El însuşi va aduce cu Sine răsplătirile fiecăruia după merite.( Matei 16,27 ). Pentru că Iisus Hristos avea să devină ,,Lumina lumii” - magii au fost călăuziţi de o stea. Aşa cum steaua se vede din orice colţ al Pământului aşa îl va vedea orice ochi pe Hristos când va reveni să judece lumea. Pentru că magii se închinau şi studiau stelele - pentru aflarea viitorului - ceea ce era o practică păgână, ei aveau să fie primii rânduiţi să se închine „Soarelui Dreptăţii”.
Hristos se naşte într-un staul de oi. El care era „Mielul lui Dumnezeu” venit să ridice păcatele lumii - venit în lume pentru oile pierdute ale lui Israel. (Matei 18,11; Luca 19, 10; 1 Timofte 1,15; Matei 15, 24).
Berbecul încurcat cu coarnele într-un tufiş pe care-l găseşte Avraam pentru a-l aduce jertfa în locul fiului său Isaac reprezintă tocmai Mielul lui Dumnezeu - Iisus Hristos. (Facerea 22,1-18).
S-a găsit un om cu o credinţă atât de puternică şi cu frică de Dumnezeu, încât n-a pregetat să aducă ca jertfă lui Dumnezeu pe unicul fiu al său Isaac. Iisus Hristos, unicul fiu al lui Dumnezeu, avea să se nască, să crească şi să ne mântuiască prin jertfa Sa pentru păcatele noastre.
Iosif a fost vândut de fraţii săi - pe care apoi avea să-i izbăvească de foametea ce s-a abătut asupra ţării lor.
Mântuitorul a fost vândut pentru a izbăvii lumea din robia păcatului. Pentru că Mântuitorul Hristos este neprihănit fără păcat - fiind „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. -(Crezul ortodox ).El nu se putea naşte prin întrupare decât din Prea Curata Fecioară Maria -care este cinstită şi răsplătită pentru curăţia ei de către Dumnezeu, căci după ce se naşte Mesia - pântecele se închide la loc - rămânând pururea fecioară cu trupul tocmai pentru dovada zămislirii suprafireşti ce s-a produs. (Matei 1,20).
Încă de la naştere „balaurul” vroia Să-l piardă pe Mântuitorul Iisus Hristos căci î-şi vedea ameninţată hegemonia asupra lumii acesteia (Apocalipsa l ,4).
Iosif se retrage cu pruncul Iisus pentru o vreme în ţara Egiptului conform înştiinţării prin îngerul din vis - fugind astfel din faţa lui Irod - tocmai pentru că nici noi oamenii „Nu avem voie să dăm loc urgiei”- căci am ispiti astfel pe Dumnezeu.
Este ceea ce în limbaj popular proverbial, românii au statutat atât de simplu, clar şi concis: „Păzeşte-te, căci şi Dumnezeu te păzeşte.”Mai era apoi absolut obligatoriu să se împlinească şi prorocia biblică:”Din Egipt am chemat pe Fiul meu.” (Matei 2, l 5). A fost prezis apoi că se va naşte în Vifleem (Mihea 5,1-2) şi va creşte în Nazaret (Matei 2,23), că va intra în Ierusalim (Zaharia 9,9) unde va fi vândut şi răstignit ( Isaia 5,3), unde va învia şi se va înălţa la cer şi unde la Pogorârea Duhului Sfânt va întemeia cea dintâi biserică creştină . „ Fiu născut din Fecioară” (Iisaia 7,14;9,6); „Mântuitor blând”(Zaharia 9,9); „Mielul lui Dumnezeu” care va ridica păcatele lumii ( Ioan Botezătorul la Ioan l ,29).
- Ea va naşte Fiu şi vei chema numele lui Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. (Matei l,2l)(preziceri despre Mântuitorul - Catehismul Ortodox-Timişoara 1990-Tipărit cu binecuvântarea I.P.Sf.Nicolae, Mitropolitul Banatului) pag. 19.
Iisus s-a născut simplu şi a dus o viaţă simplă pentru ca cei ce aveau să îl urmeze să nu poată urmării avantajele lumeşti - ci doar cele spirituale. Cartea biblică „Cântarea Cântărilor” este o paralelă biblică în acest sens.
Solomon un mare şi înţelept rege în splendoarea sa, cum nu mai avusese Israelul- dintre regii pământeşti -avea să umble travestit şi să-şi ia o soţie modestă, ciobăniţă - care păştea oile    tocmai pentru ca ea să-l iubească sincer şi nu pentru avantajele regale.
Biserica este mireasa lui Hristos şi pentru certitudinea mântuirii se impune o relaţie matrimonială. Biserica se împodobeşte cu icoane aurii, preoţii au veşminte aurii, vasele din Altar sunt de aur, catapeteasma este poleită cu aur. Noi să-aducem Mântuitorului Hristos suflete şi inimi curate în dar, rugăciuni neprihănite şi închinare sinceră şi smerită.
Vrând să mântuiască lumea, Împodobitorul tuturor, la ea a venit precum se făgăduise şi Păstor - fiind Dumnezeu pentru noi s-a arătat Om, ca noi. Căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu,
aude! Aliluia!(Condacul al 10-lea: Acatistul Bunei Vestiri a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Maria).
Cred : ,,şi întrunul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu-adevărat, născut iar nu făcut: Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin care Toate s-au făcut”(articolul al doilea din Crez).
Un fiu s-a născut, un Mântuitor ni s-a dat.
„Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.”(Rugăciune)


=” Hristos se naşte, preamăriţi-L !” =

Lucian Ovidiu Pop